Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky AUTOS,spol. s r.o..

Společnost AUTOS, spol. s r.o., IČ: 60730129, Palackého 157, 679 72 Kunštát, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) přijala tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) za účelem poskytnutí informací o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Správcem při poskytování služeb Správce, prodeji zboží v provozovnách Správce, při užívání webových stránek Správce a při kontaktech Správce s potenciálními zákazníky. Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká práva subjektům osobních údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Zásady jsou určené zákazníkům Správce, případně také jejich zástupcům, zájemcům o zboží a služby Správce a návštěvníkům webových stránek Správce, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů se v konkrétních situacích liší a odpovídá konkrétním vztahům mezi uvedenými osobami a Správcem.

Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a jsou Správcem vydány v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Obecné informace o zpracování osobních údajů:

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu osobních údajů, například její jméno, datum či místo narození, emailová adresa, telefonní číslo, bydliště, síťový identifikátor (cookies) apod.

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděná pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Jaké existují účely a právní důvody zpracování osobních údajů a co určuje rozsah zpracovávaných osobních údajů?

Správce může zpracovávat osobní údaje pouze z určitých právních důvodů, a to na základě smlouvy, na základě zákona (uložené právní povinnosti), pokud je zpracování ve veřejném zájmu nebo je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, na základě oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, anebo na základě souhlasu subjektu údajů. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu, resp. právním důvodu zpracování.

Mohou být osobní údaje předány dalším osobám?

V některých případech Správce v souvislosti se svou podnikatelskou činností využívá služby jiných subjektů, které pro Správce mohou mimo jiné i zpracovávat osobní údaje předané Správcem. Takové subjekty pak mají postavení zpracovatelů osobních údajů, mají se Správcem uzavřenou smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě pokynů Správce a za dodržení přísných podmínek ochrany a zabezpečení osobních údajů. Například se jedná o správce IT systémů, správce webu, účetní, advokáty, auditory, marketingové agentury apod. V rámci plnění svých zákonných povinností pak Správce předává osobní údaje orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zpracování osobních údajů Správcem k jednotlivých účelům:

1. TELEFONICKÁ NEBO EMAILOVÁ POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA (zboží, služeb), POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA (zboží, služeb) UČINĚNÁ OSOBNĚ V PROVOZOVNĚ SPRÁVCE

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:

 • plnění (uzavření) smlouvy - realizace zákaznické poptávky/objednávky;

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: veškeré osobní údaje, které subjekt osobních údajů Správci v rámci poptávky/objednávky sám sdělí – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, identifikační číslo) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou k realizaci zákaznické poptávky/objednávky, tj. do doby uzavření smlouvy se subjektem údajů nebo v případě, že smlouva nebude následně se subjektem údajů uzavřena, tak po dobu 1 měsíce od doručení poptávky/objednávky Správci.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu, auditorům a advokátům Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

2. VYPLNĚNÍ OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE NA WEBU SPRÁVCE (žádost o nabídku (zboží, služeb), žádost o kontaktování prodejcem, objednání na servis)

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:

 • plnění (uzavření) smlouvy - realizace zákaznické objednávky na základě vyplnění objednávkového formuláře na webu Správce;

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: osobní údaje, které Správce od subjektu údajů získá v rámci objednávky – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, identifikační číslo) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou k realizaci zákaznické objednávky, tj. do doby uzavření smlouvy se subjektem údajů nebo v případě, že smlouva nebude následně se subjektem údajů uzavřena, tak po dobu 1 měsíce od doručení objednávky Správci.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu správce, auditorům a advokátům Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

3. PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDA OBJEDNANÁ PROSTŘEDNICTVÍM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE NA WEBU SPRÁVCE, TELEFONICKY, EMAILEM, NEBO OSOBNĚ V PROVOZOVNĚ SPRÁVCE

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:

 • plnění (uzavření) smlouvy - realizace zákaznické objednávky na základě vyplnění objednávkového formuláře na webu Správce, telefonické či emailové objednávky, nebo na základě objednávky v provozovně Správce;

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: osobní údaje, které Správce od subjektu údajů získá v rámci objednávky – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou k realizaci zákaznické objednávky, tj. do uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla pro účely předváděcí jízdy, pokud smlouva o výpůjčce nebude uzavřena, tak po dobu 1 měsíce od doručení objednávky Správci.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu správce, auditorům a advokátům Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

4. ZABEZPEČENÍ PRODEJNY SPRÁVCE KAMEROVÝM SYSTÉMEM Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:

 • oprávněné zájmy správce – ochrana zdraví zaměstnanců a majetku Správce;

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: obrazový kamerový záznam zachycující podobu subjektu údajů.

Způsob zpracování osobních údajů: v provozovnách Správce je instalován kamerový systém, který umožňuje pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných prostor provozoven, a to včetně obrazového záznamu zachycujícího podobu fyzických osob nacházejících se ve sledovaných prostorách provozoven. Záznamy osahující osobní údaje jsou kontinuálně ukládány na úložišti dat, které je umístěno v samostatné zabezpečené místnosti. Prostory monitorované kamerovým systémem jsou označeny informačními tabulkami informujícími o monitoringu prostor kamerovým systémem.

Doba zpracování osobních údajů: záznamy z kamerového systému jsou uchovávány na úložišti dat po dobu 7 dnů, poté jsou automaticky smazány. Záznamy budou Správcem uchovány na úložišti dat po dobu delší 7 dnů pouze v případě, že jejich uchování bude třeba pro splnění účelu zpracování osobních údajů v případě, kdy bude třeba incident zaznamenaný kamerovým systémem prošetřit z důvodu existence podezření z trestné činnosti, přestupku, vzniku škody na majetku, či vzniku nemajetkové újmy na životě a zdraví v monitorovaných prostorách.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

5. REALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE PŘI PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Právní základ a účel zpracování osobních údajů:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů, tj. zejména jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně a oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy;
 • ochrana oprávněných zájmů Správce, tj. zejména zajištění a uplatnění právních nároků Správce ze smlouvy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: osobní údaje, které Správce od subjektu údajů získá v rámci jednání o uzavření Smlouvy, při samotném uzavření Smlouvy anebo na základě informací a dokumentů poskytnutých subjektem údajů v souvislosti s plněním Smlouvy – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, obchodní firma) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), bankovní účet, v případě nájemních smluv i údaje o řidičském průkazu a orgánu, který jej vydal.

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů:

 • smlouva, u nichž je Správcem poskytována záruka na zboží nebo služby, nebo je stanovena zákonná odpovědnost za vady (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, komisionářská smlouva): po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen/oprávněn osobní údaje uchovávat podle závazných právních předpisů (např. uplynutí záruční lhůty, do doby splnění veškerých závazků subjektu údajů vůči Správci – včetně soudního vymáhání nároků);
 • jiná smlouva (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, zprostředkovatelská smlouva, rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí): po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen/oprávněn osobní údaje uchovávat podle závazných právních předpisů (např. do doby splnění veškerých závazků subjektu údajů vůči Správci – včetně soudního vymáhání nároků).

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, účetním, auditorům a advokátům Správce. Na vyžádání, nebo pokud to bude nezbytné z důvodu ochrany oprávněných zájmů Správce, mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

6. OBJEDNÁNÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – PROVEDENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL A V TECHNICKÉM PRŮKAZU VOZIDLA

Právní základ a účel zpracování osobních údajů:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů - realizace objednané služby – zajištění zápisu změny v registru silničních vozidel a v technickém průkazu vozidla a zápisu změny vlastníka a provozovatele motorových vozidel v registru silničních vozidel,
 • souhlas subjektu osobních údajů k pořízení kopie dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému nebo jinému pobytu).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: veškeré osobní údaje uvedené na plné moci pro Správce od subjektu údajů, osobní údaje uvedené na kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému nebo jinému pobytu), osobní údaje uvedené na výpisech z veřejných rejstříků či na oprávněních k podnikání (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, živnostenský list), osobní údaje uvedené na osvědčení o registraci vozidla – část I., osvědčení o registraci vozidla – část II., a dále veškeré osobní údaje uvedené na dokumentech, které při plnění služeb vznikly nebo byly vytvořeny.

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů: do provedení zápisu změny v registru silničních vozidel a v technickém průkazu vozidla. Nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu změny v registru silničních vozidel a v technickém průkazu vozidla nebo v případě odvolání souhlasu před provedením zápisu změny v registru silničních vozidel a v technickém průkazu nejpozději do 10 pracovních dnů po odvolání souhlasu subjektem údajů, bude kopie dokladu Správcem i zpracovatelem uvedeným níže skartována.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou být poskytnuty - pracovišti registru vozidel, resp. jinému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zapisujícímu údaje do registru vozidel. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

7. MARKETINGOVÉ ÚČELY NAD RÁMEC PŘÍMÉHO MARKETINGU DLE PÍSM. H.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů: souhlas subjektu osobních údajů - oslovování formou emailu nebo poštou s nabídkou produktů a služeb Správce; informování emailem nebo poštou o nových produktech službách, akcích, soutěžích a odebírání novinek; provádění telefonických marketingových studií za účelem zjištění spokojenosti zákazníků a zdokonalení nabízených produktů a služeb a dalšího rozvoje péče o zákazníka.

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa).

Doba zpracování osobních údajů: do odvolání souhlasu, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou být poskytnuty pověřeným marketingovým agenturám, které budou zpracovávat osobní údaje pro Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

8. UŽÍVÁNÍ COOKIES

Co jsou cookies: cookies jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do zařízení subjektů údajů při návštěvě webové stránky Správce, a které umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které subjekt údajů používá.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů:

 • oprávněný zájem správce - cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb Správce;
 • souhlas subjektu údajů – cookies nezbytné k tomu, aby Správce byl při zobrazování webových stránek schopen rozlišit jednotlivé subjekty údajů a zobrazit tak informace relevantní pouze pro tyto subjekty údajů;
 • souhlas subjektu údajů – cookies zajišťující základní nastavení webových stránek i pro nepřihlášené subjekty údajů, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby subjektu údajů (např. pokud subjekt údajů zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby subjektu údajů) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek;
 • souhlas subjektu údajů – cookies sloužící k marketingovým aktivitám jako například rozlišení subjektů údajů, kteří navštívili webové stránky a začali vyplňovat internetový formulář, ale jeho vyplnění a odeslání nedokončili, s cílem následného oslovení těchto subjektů údajů.

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační údaje, IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv, druh zařízení.

Doba zpracování osobních údajů: cookies mohou být v počítači či jiném koncovém zařízení subjektu údajů uloženy:

 • cookies omezené trváním relace (tj. existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny)
 • trvalé cookies (tj. soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem; podle těchto cookies lze identifikovat počítač či jiné koncové zařízení uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu)

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu správce, poskytovatelům měřících kódů Google apod. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

Další informace o užívání cookies: v případě, že si subjekt údajů přeje odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookies, může to provést v nastavení svého prohlížeče; odmítnutí souborů cookies však bude mít negativní vliv na použitelnost webových stránek.

Subjekt osobních údajů má vůči Správci tato práva:

 • právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu v případě nepřesností, nebo jejich výmaz, pokud pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, či v případě, že byly zpracovávány neoprávněně,
 • právo na omezení zpracování a právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování, včetně profilování, je-li prováděno,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dále také:

 • právo souhlas kdykoliv písemně odvolat na emailové adrese gdpr@autos-kunstat.cz nebo poštou na adrese sídla Správce,
 • právo na výmaz osobních údajů Správcem, neprodleně poté, co uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen nebo byl odvolán,
 • právo bez vzniku jakékoliv újmy neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů Správci.

Výše uvedená práva je možné uplatnit prostřednictvím emailové adresy Správce gdpr@autos-kunstat.cz, poštou na adrese Správce, případně telefonicky u kontaktní osoby pro agendu ochrany osobních údajů na tel. 516 462 180.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. .